Postavová E.

Iformace do výuky

Český jazyk

9. roč. ML - Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná. Složitá souvětí podřadná.

SL - Životopis. Úvaha.

LV - Literatura po roce 1945.

Seminář ČJ - Skladba.

Výchova v občanství

6. ročník - Moje město, orgány, úkoly. Kulturní život města.

7 . ročník - Majetek a vlastnictví. Rozpočet domácnosti.

8. ročník - Složky státní moci. Státní správa a samospráva.

9. ročník - Banky a jejich služby.Úroky, půjčky, splátkový prodej....

.Informace pro nemocné

Dotazy na učivo můžete zaslat na postavova@zskom1.cz

9. roč.

ML - vypisuje SVČ, oslovení, vsuvku, větu neúplnou, rozebírá složitá souvětí podřadná, správně užívá interpunkci, samostatně řeší úkoly jazykových rozborů

SL - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu

LV - uvádí významné představitele období v české a světové literatuře

SČJ - dokáže se orientovat ve složitých souvětích, zvládá syntaktický pravopis ve větě jednoduché a souvětí

Poznámka: žáci pracují s dostupnými pomůckami (učebnice, HČ a HL), průběžně jsou vyučující ČJ s předstihem informováni o případných klasifikovaných úkolech

Úkoly ČJ:

- nejpozději do 9.1. odevzdat KSP do soutěže Hledání

  • připravit se na pololetní písemnou práci z ČJ !!!!

- s ohledem na blížící se klasifikační poradu (21.1.) odevzdat všechny dosud nesplněné úkoly do SL a LV (charakteristika, referát o knize)

Úkoly z VkO - blíží se závěr pololetí, nezapomínat!!!

- 6. roč. - dodělat si zadané úkoly !!

- 7. roč. - dodělat si zadané úkoly, zpracovat seminární práci na dané téma ( A4, tiskem nebo ručně psané) z oblasti národního bohatství

- 8. roč. - odevzdat PL "Moje cesta života." Splnit dosud zadané úkoly.

- 9. roč. - splnit si dosud zadané úkoly