Zicha J.

Informace pro nemocné

Dotazy na učivo můžete zaslat na email: zicha@zskom1.cz


6. ročník

Zápisy najdete na Zeměpisném webu ZDE

Učivo

Září:
 • Vesmír a Sluneční soustava
 • Tvar a velikost Země - uč. str. 6-11
 • Pohyby Země -  uč. str. 14
 • Střídání dne a noci uč. str. 14
 • Střídání ročních období- uč. st. 16
 • Svět., pásmový a smluvený čas - st. 12
 • Časová pásma a datová hranice

Říjen:

Listopad
  • stavba Země, zemská kůra, plášť a jádro - uč. str. 32-35
  • Vznik pohoří uč. str. 36-37
  • Zemětřesení a sopečná činnost (daltonský list)

  Prosinec

 • Hydrosféra -  (daltonské úkoly)

  • Oběh vody na Zemi - uč. str. 42 - 43
  • Oceány a moře
  • Vlastnosti mořské vody
  • Pohyby mořské vody

  Leden

  Hydrosféra - daltonské úkoly

  • Vodstvo na pevnině (vodní toky, jezera, nádrže, ledovce) - uč. str.

  Atmosféra - uč. str. 42 -45

  • složení vzduchu
  • význam atmosféry
  • meteorologické prvky

  Únor

  • podnebné pásy - uč. str. 44-45
  • oběh vzduch v atmosféře
  • půdotvorní činitelé
  • složení půdy, půdní typy a půdníé druhy - uč. str. 46-47

  Březen

  • Přírodní krajiny Země - uč. str. 48

 • 7. ročník

  Zápisy najdete na Zeměpisném webu ZDE

  Učivo

  Září:
  • Austrálie a Oceánie
  - (učebnice str. 80.-85), úkoly v hravém zeměpise str. 50-53

  Říjen:
  • Amerika - přírodní podmínky (učebnice str. 46-53), hravý zeměpis - str. 19-23

  Listopad:

  • Obyvatelstvo Ameriky (učebnice str. 52-53), hravý zeměpis: str. 24
  • Regiony Ameriky
          - USA, Kanada (učebnice str. 54-61), hravý zeměpis: str. 26-27
          - Střední Amerika (učebnice str. 62-65), hravý zeměpis: str. 28-29

  Prosinec:

          - Andské státy (učebnice str. 65). hravý zeměpis str. 30
          - Tropická Jižní Amerika (Brazílie a její sousedé) - uč. str. 65-66, hravý zeměpis: str. 31
          - Země Jižního rohu (uč. str. 68-69), hravý zeměpis: str. 32

  Leden:

          - Problémy amerického kontinentu
          - Asie – poloha a rozloha; členitost; povrch; podnebí
  (učebnice s. 86-95), hravý zeměpis s. 34- 38

  Únor:

          - Asie - obyvatelstvo (učebnice s. 96-98), hravý zeměpis - úkoly na s. 39-40

  Březen

          - regiony Asie
          - Jihozápadní Asie - Blízký východ; Střední východ
          - Zakavkazsko a Střední Asie
          - Uč. str. 99-108, hravý zeměpis: s. 41-49


  8. ročník

  Učivo

  Září

  • Opakování učiva 7. ročníku
  • Poloha, rozloha, hranice Evropy (HS str. 2)
  • Členitost Evropy (HS: str. 3-4)
  • Povrch Evropy (HS: str. 5)
  • Vodstvo Evropy (HS: str. 6)
  • Vegetace, přírodní krajiny Evropy (HS: str.7,8)
  • Podnebí v Evropě (HS: str.9 )

  Říjen


  • Obyvatelstvo Evropy ((HS: str.10-11  )
  • Hospodářství Evropy. Evropská unie (HS: str.15  )
  • Regiony Evropy (HS: str.17)
  • Střední Evropa (HS: str.18-19  )

  Listopad

  • Severní Evropa
  • Západní Evropa
  • Jižní Evropa
  • Jihovýchodní Evropa

  Prosinec

  • Východní Evropa
  • Problémy Evropy
  • Souhrnné opakování regionů Evropy
  Leden

  • Poloha a rozloha ČR
  • Povrch ČR
  • Geomorfologické členění ČR
  • Horopisné celky České vysočiny a Západních Karpat
  • Podnebí ČR  (uč. str. 68-69)
  • Faktory ovlivňující podnebí
  • Vzduchové hmoty
  • Životní prostředí a ochrana přírody v ČR


  Únor

  • Vodstvo ČR Říční síť
  • Povrchové a podpovrchové vody
  • Půdy ČR. Půdotvorní činitelé, složení půdy, půdní druhy a typy
  • Obyvatelstvo ČR
  • Rozmístění a pohyb obyvatelstva
  • Demografická skladba
  • Sídla ČR
  • Přírodní zdroje a těžba nerostných surovin
  Březen

  • Průmysl ČR
  • Zemědělství ČR
  • Doprava ČR
  • Služby obyvatelstvu– terciérní sféra
  • Cestovní ruch a rekreace Zahraniční obchod ČR, Spolupráce se sousedy
  • Postavení ČR v Evropě a ve světě, členství ČR v mezinárodních organizacích

  • Územně-správní jednotky, euroregiony
  • Hlavní město Praha
  Duben

  • Středočeský kraj
  • Jihočeský kraj
  • Plzeňský kraj
  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  Květen

  • Liberecký kraj
  • Královéhradecký kraj
  • Pardubický kraj
  • Kraj Vysočina
  • Jihomoravský kraj

  Červen

  • Olomoucký kraj
  • Moravskoslezský kraj
  • Zlínský kraj
  • Místní region
  • Okres a město Zlín  9. ročník  Učivo

  Září:

  • Opakování ČR - pracovní list
  Obyvatestvo
  • počet obyvatel na Zemi, porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek obyv. (uč. str. 6-7)
  • Nárosnostní struktura (uč. str. 8)
  • Náboženská struktura obyvatelstva (uč. str. 9)
  • Věková struktura obyvatelstva (str. 10)

  Říjen:

  Sídla

  • Rozmístění obyvatelstva (str. 11-12)
  • Město a venskov (str. 12-16)

  Listopad:v

  • Státy a jejich uskupení (učebnice str. 18-23)
  • Vývoj politické mapy světa (učebnice str. 24-26)

  Prosinec:

  • Politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení států (učebnice str. 29-32)
  • Hlavní světová konfliktní ohniska (str. 27)
  Leden
  • Světové hospodářství (s. 33-37)

  Únor

  • Zemědělství ve světě (s. 38-49)
  • Rostlinná výroba
  • Živočišná výroba
  • Vodní a lesní hospodářství

  Březen

  • Průmysl (s. 65)
  • Struktura průmyslu
  • Lokalizační faktory
  • Odvětví průmyslu
  9. ročník - 5. a 7.6

  Info do výuky:

  Informace najdete na stránkách:  Zeměpisný web
  ċ
  Opakování jižní ameriky.notebook
  (1145k)
  ZŠ Komenského I, Zlín,
  19. 12. 2017 23:29
  Ċ
  Jan Zicha,
  3. 1. 2017 22:23