Sotolářová D.

Informace do výuky - konec února
Čeština:
6.A 
ML  - DÚ na 26.2. - PL s cvičením na tvary zájmena MŮJ + dodělejte pracovní list na skloňování a tvary osobních zájmen. Ne všichni jste si ho dodělali. Ve středu 28.2. bude diktát, ve kterém budou obsaženy tvary zájmen (mě x mně, ji x jí, naši x naší, mými atd.)
LV -  vybrali jsme 4 zástupce třídy do kola školního ve středu 6.3. Všichni, kteří nerecitovali (5 nemocných), budou recitovat v nejbližším možném termínu. 
SL - budeme pokračovat tématem Popis a jeho funkce. Kdo si chce opravit známku za inzerát, vytvoří doma na A4 inzerát se školní tematikou - SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI, můžete přidat i obrázek. Vysvětlila jsem ve čtvrtek.
Počítejte s TERMÍNEM VEŠKERÝCH OPRAV  PÍSEMEK V TÝDNU PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH - PONDĚLÍ 26.2. PO VYUČOVÁNÍ (platí i pro dějepis) - popřípadě ve středu 28.2. - ti, kdo budou nemocní do 18.2. a nebudou se moci se mnou závazně domluvit na opravách a náhradách. 
 
7.A,B   - Ml  Máte přiložen soubor Přívlastky v lidových rčeních a dále ve stejném dokumentu odkazy na webové stránky k přívlastku a VV přívlastkové a ještě k VV přísudkové. Za DÚ PL na přívlastkové věty, PS cv. 15-17/43 a z uč. 96/2,97/3 - projít a napsat čtyři věty/souvětí z každého cvičení. Ve čtvrtek 1.3 test na přívlastek a VV přívlastkovou.
            - LV - RECITACE proběhla12.1. Vybereme zástupce tříd do kola školního. Všichni, kteří nerecitovali (nemocní + pětkaři), budou recitovat v nejbližším možném termínu. Domluvíme se na termínu testu - původně plánovaného na 26.2. - určitě bude změna!
            - Sl - dokončíme charakteristiku Naše parta -  skupinová práce. Máte vypsána na nástěnce nová témata pro mluvní cvičení - zahajujeme 2.pololetí, ať nejste překvapeni!

TERMÍN VEŠKERÝCH OPRAV STANOVUJI NA PONDĚLÍ 26.2. PO VYUČOVÁNÍ.

Dějepis
6.A - starověké Řecko - pokračovali jsme homérským obdobím, těšte se na trojskou válku a také si zazpíváme.

7.A,B -  vypracovávali jsme PL Jan Hus a začali jsme husity, pokračujeme ve válečných taženích husitů. Dokončete PL kromě zbraní a Žižky, také si zazpíváme Nohavicu (Husita), případně Orlík (Vozová hradba) a klidně i Ktož jsú boží bojovníci.

Němčina
NJ 7 - lekce 2 - popis členů rodiny podle nových slovíček - povolání a přídavných  jmen - nedokončili jste středeční práci v hodině,  doděláte v pátek (známkuji!). Slovíčka (přídavná jména) napíšeme po prázdninách, procvičíme ve videích v pátek.

NJ 9 - 6.lekce - opravte si známky ze slovíček Meine Stadt - budovy ve městě. Budeme procvičovat dopravní prostředky.


Informace pro nemocné - konec února
6.A LV - Recitace a po ní pokračování tématu Pohádka.
6.A Ml -  Zájmena - opakování v učebnici str. 43-45, nové učivo od str. 46 - ten, náš, můj. Žáci dostali spoustu materiálů k vlepení do sešitu. V PS str. jen 16-18 - to je na procvičování málo.
6.A Sl - Popis a jeho funkce. Popis pokoje, budovy.
7.A,B JČ ML - Přívlastek (84-86) + další druhy vět vedlejších - VV přívlastková (96-97). 
7.A,B JČ LV - Termín testu na vznik čes. písemnictví posuneme - prvděpodobně 5.3. Učivo: Jan Hus, literatura a čeština poč.15.st.
7.A Sl -  Charakteristika přímá, nepřímá - teorie, texty, jazykové prostředky.
D 6 - Starověké civilizace Řecko - uč. od str. 71. PL v sešitě - přehled období řeckých dějin, první dvě období (Kréta, Mykény). Pokračování obdobím homérským.
D 7 -  Doba předhusitská a husitská - uč. od str. 102 (Václav IV., Jan Hus, husité). Následuje Jiří z Poděbrad.
NJ 7- 2.lekce - Meine Familie (moje rodina) - člen určitý, neurčitý, přivlastňování v NJ. Rozhovory o rodině, popis členů. Přídavná jména v přísudku.
NJ 9 -  Lekce 6 - Moje město, orientace ve městě. Další slovní zásoba Dopravní prostředky (videa).  PL budovy ve městě, Dopravní prostředky.


Nemocní si po příchodu do školy sami zajistí dopsání učiva, doplnění PS,PL a dodání dlouhodobých úkolů.
Dlouhodobě nemocným odkládám do složek všechny kopírované materiály z hodin. Prosím, zajistěte si sami vyzvedávání, aby se vám nekupily úkoly (a mně materiály ve složce).
Další informace čerpejte prosím ze záložky Informace do výuky a z měsíčních plánů.
Dotazy na konkrétní učivo směřujte prosím na můj pracovní mail sotolarova@zskom1.cz.


ĉ
Darina Sotolářová,
11. 2. 2018 9:56