Postavová E.

nformace do výuky

Český jazyk

8.roč.  ML - Významový poměr mezi souřadně spojenými větami vedlejšími,                                    interpunkce v souvětí            -            
            SL  - Úvaha, referát
            LV  - Literatura přelomu 19. a 20. století
        

9. roč.  ML - Jádro slovní zásoby, její rozvoj, neologismy, archaismy
            SL -  Recenze, interview, diskuse
            LV -  Drama historické a ze současnosti. Divadelní, filmová a televizní tvorba                    
             

Výchova v občanství

6.A,B       - Právní základy státu, složky státní moci, obrana státu
7.A, B,C    - Lidská práva v dokumentech
8. A,B        - Právní způsobilost, protiprávní jednání, druhy, postihy
9. A,B,C    - Konfliktní ohniska napětí, účast AČR a zahraničních misích, právo v                            každodenním životě, občanskoprávní smlouvy, základní práva                                    spotřebitele
.Informace pro nemocné

Dotazy na učivo můžete zaslat na postavova@zskom1.cz

8. roč
 ML -  procvičuje a upevňuje učivo o poměrech souřadně spojených VV
 SL -  uplatňuje vlastní názory a zkušenosti, vhodnými jazykovými prostředky                        vyjadřuje své myšlenky, samostatně připraví referát
 LV -  pracuje s ukázkami, charakterizuje dané období  vč. tvorby autorů

9. roč.
ML - pracuje s odbornou literaturou a jazykovými příručkami, vyhledává archaismy,            neologismy, nahrazuje slovy současnými
SL - zná zásady tvorby,využívá zásad komunikace, ověřuje fakta
LV -  orientuje se ve vývoji českého dramatu, porovnává různá ztvárnění téhož                     námětu, má přehled o filmové a televizní tvorbě

Poznámka: žáci pracují s dostupnými pomůckami (učebnice, HČ a HL), průběžně jsou vyučující s předstihem informováni o případných klasifikovaných úkolech.

Úkoly, které měly být již splněny (termín prodloužen):
8. roč. SL - kontrolní slohová práce - úvaha na libovolné téma
            LV - referát o knize
9. roč. SL - zpracování referátu o knize


VkO
- úkoly  zapsány v elŽK jako N  jsou dosud nesplněny!