Postavová E.

nformace do výuky

Český jazyk

8.roč. - ML - Skladba - Grafické znázornění SP, významový poměr VH
            - SL  - Líčení
            - LV  -  Generace májovců, lumírovců a ruchovců
        
9. roč. - ML - Skladba - složitá SP a SS, grafické znázornění,samostatný větný člen,                                        oslovení, vsuvka, věta neúplná
             - SL - Úvaha
             - LV - Literatura po roce 1945


Výchova v občanství

6.A,B       - Naše město, jeho život, práce s informacemi
7.A, B,C    - Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, lidé v nouzi, solidarita
8. A,B        - Ústava ČR, význam voleb, politický pluralismus, základní práva a                                svobody
9. A,B,C    - Státní rozpočet, daňový systém

Informace pro nemocné

Dotazy na učivo můžete zaslat na postavova@zskom1.cz

8. roč
 ML - graficky znázorňuje SP, seznamuje se s významovými poměry VH
 SL - využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivému psaní
 LV - orientuje se v autorech a dílech literatury 2.poloviny 19.století

9. roč.
ML rozebírá složitá souvětí, správně užívá interpunkci, rozpozná samostatný větný           člen, oslovení, vsuvku, větu neúplnou
SL -  využívá základy čtení, formuluje vlastní myšlenky
LV -  vymezuje období, uvádí významné představitele české a světové literatury

Poznámka: v rámci přípravy na třídní kola soutěže v recitaci si žáci všech ročníků připraví svou báseň (proběhne před jarními prázdninami, nejlepší z nich budou vybráni jako reprezentanti třídy do školního kola


VkO

9. ročníky - žáci si samostatně připravují seminární práci do projektu Moje město na téma Občan a jeho finance (formát A4, psaný text)