Postavová E.

Iformace do výuky

Český jazyk

9. roč ML - Tvarosloví
            SL -  Líčení. Charakteristika.
            LV -  Literatura mezi dvěma světovými válkami               
            Seminář ČJ - TvaroslovíVýchova v občanství

6. ročník - Můj domov, místní pověsti. Vandalství kolem nás.
7 . ročník - Svébytnost a rozmanitost kultur, kulturní tradice, tolerance k jinému životnímu stylu
8. ročník  Význam vůle, volní aspekty jednání. Sebehodnocení, osobní rozvoj.
9. ročník  Výroba, obchod, služby. Principy tržního hospodářství.
.Informace pro nemocné

Dotazy na učivo můžete zaslat na postavova@zskom1.cz

9. roč.

ML -  samostatně vyhledává a rozlišuje v textu druhy přídavných jmen, zájmen, určuje jejich mluvnické kategorie, správně píše tvary číslovek
SL -  využíváme poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správné tvorbě líčení (1.KSP) a úvodu k charakteristice.
LV -  seznamujeme se s významnými představiteli české a světové literatury v době mezi dvěma světovými válkami
SČJ - správně tvoříme spisovné tvary přídavných jmen, zájmen a číslovek

Poznámka: žáci pracují s dostupnými pomůckami (učebnice, HČ a HL), průběžně jsou vyučující ČJ s předstihem informováni o případných klasifikovaných úkolech

Úkoly ČJ:
- nejpozději do 5.11. odevzdat 1. KSP - líčení na libovolné téma (A 4)
- průběžně číst, připravit si referát o knize do vánočních prázdnin
- připravit se k individuální opravě z opakování o substantivech


Úkoly z VkO: 

- 6. roč. - dodělat si zadané úkoly, odevzdat PL vandalismus a PL Můj volný čas (MM)
- 7. roč. - dodat PL Kulturní bohatství národa. Zpracovat seminární práci na dané téma ( A4, tiskem nebo ručně psané)
- 8. roč. -  vyplnit PL v rámci učiva sebehodnocení