Postavová E.

nformace do výuky

Český jazyk

8.roč.  ML -  opakování učiva o souvětí    
            SL  - Diskuse
            LV  - Humor a satira v literatuře
        

9. roč.  ML - Shrnutí učiva
            SL -  Proslov
            LV -  Teorie literatury, recenze, literární kritika                   
             

Výchova v občanství

6.A,B       - Zásady lidského soužití, lidská setkání, život ve společnosti
7.A, B,C    - Poškozování lidských práv, diskriminace, šikana
8. A,B        - Trestněprávní řízení, orgány právní ochrany
9. A,B,C    -  Protiprávní jednání, druhy a postihy, trestněprávní řízení, trestní zákoník
.Informace pro nemocné

Dotazy na učivo můžete zaslat na postavova@zskom1.cz

8. roč
 ML -  připravuje se a píše závěrečnou práci, opakuje a upevňuje učivo
 SL -  rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
 LV -  pracuje s ukázkami, charakterizuje dané období  vč. tvorby autorů

9. roč.
ML - dává své dosavadní vědomosti do souvislostí, vytváří prezentaci k závěrečné seminární práci
SL - zná zásady tvorby,využívá zásad komunikace, vhodně využívá všech prostředků řeči - verbálních, nonverbálních
LV -  popisuje strukturu a jazyk literárního díla, interpretuje smysl
Poznámka: žáci pracují s dostupnými pomůckami (učebnice, HČ a HL), průběžně jsou vyučující s předstihem informováni o případných klasifikovaných úkolech.

Úkoly, které měly být již splněny:
8. roč. SL - kontrolní slohová práce - úvaha na libovolné téma
            LV - referát o knize
9. roč. SL - úvaha


VkO
- doplnit si všechny zatím nesplněné úkoly, uzavření klasifikace 15.6.