Palíková J.

Informace do výuky a pro nemocné

AJ 6.ročník: 5. lekce, slovní zásoba; písemné i ústní opakování
                      Práce s reáliemi, bydlení, město apod. 
                      Pracovní listy do projektu My book about the USA
                      Gramatika: přítomný čas průběhový; srovnání s přítomným časem prostým; zájmena
                      Do jarních prázdnin (16. 2.) vypracovat a přinést projekt My room (living room, bedroom,..)
                      Cvičení v pracovním sešitě po str. 51
                      
AJ 8.ročník: Přídavná jména, příslovce - jejich používání; tvoření příslovcí; učivo není v učebnici, pracujeme na pracovních listech nebo do sešitů 
                       
AJ 9.ročník: 3. lekce - slovní zásoba, části těla, zdraví, nemoci
                      Gramatika: podmínkové věty; should, might
                      Reálie, pracovní listy; Člověk a zdraví, jídlo a nemoci; Zdravý životní styl
                      Dokončit cvičení v pracovním sešitě po str. 23
                         
RJ 7.ročník: Nácvik a psaní azbuky v písance; některá cvičení jsou na známku; známkuji průběžně, pište raději pomaleji, ale pečlivě  
                     Slovní zásoba různých okruhů; jednoduché slovesné vazby; prioritou je ještě stále nácvik azbuky
                     Procvičujte azbuku i doma - průběžně píšeme a budeme psát krátké diktátky písmen nebo jednoduchých slov          
                                          
RJ 8.ročník: 9. lekce, tem. okruhy: potraviny, jídlo, vaření, stravovací návyky
                      Časování sloves jíst a pít; přídavná jména a zájmena
                      Někteří žáci mají velké problémy s psaním azbuky, budou proto častější krátké testy, diktáty! Je potřeba procvičovat a vypracovávat cvičení, která jsou zadaná  
                      v pracovním sešitě - na doma;
                      Průběžně budu zkoušet samostatné vyjadřování na dané téma a slovní zásobu, čtení;
                     
RJ 9.ročník: 15. lekce; zdraví, nemoci, léčení; části těla
                      Rozkazovací způsob v ruském jazyce
                      Známkuji i některá cvičení v pracovním sešitě, učivo bude procvičováno formou kratších testů
                      Opakujte si azbuku a aktuální slovní zásobu
Comments